تعبیر خواب دریا | دیدن خواب دریا، ساحل و اقیانوس چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب دریا | دیدن خواب دریا، ساحل و اقیانوس چه معنایی دارد؟ در اینبخش تعبیر خواب دریا و اقیانوس را جمع آوری کرده ایم. بارها پیش آمده کـه خواب دیده ایم کنار دریا هستیم، یا روی شن های ساحل نشسته ایم و یا این‌کـه در دریا شنا می‌کنیم، البته در بعضی موارد هم خواب غرق شدن در آب دریا را میبینیم کـه اصلا حس خوبی ندارد. اما خواب دریا، ساحل و...

تعبیر خواب دریا | دیدن خواب دریا، ساحل و اقیانوس چه معنایی دارد؟

در اینبخش تعبیر خواب دریا و اقیانوس را جمع آوری کرده ایم. بارها پیش آمده کـه خواب دیده ایم کنار دریا هستیم، یا روی شن های ساحل نشسته ایم و یا این‌کـه در دریا شنا می‌کنیم، البته در بعضی موارد هم خواب غرق شدن در آب دریا را میبینیم کـه اصلا حس خوبی ندارد. اما خواب دریا، ساحل و اقیانوس چـه تعبیری دارد؟ در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید تا توضیح معبران غربی و اسلامی را بررسی کنیم.

تمامی افرادی کـه نسبت بـه مـا از جایگاه بالاتر و یا قدرت بیشتری برخوردار هستند در خواب‌های مـا بـه صورت نمادهای قدرتمندی مانند دریا، طوفان، شیر، ببر و… پدیدار میگردند. در گذشته بیشترین قدرت در اختیار سلطان بوده بنابر این دریا رابه قدرت مطلق یعنی سلطان تعبیر کرده‌اند حال در دوران امروزی می توان دیدن دریا در خواب رابه مدیر کل، رییس اداره و یا سران مملکتی کـه نسبت بـه مـا از قدرت بیشتری بهره مند هستند اطلاق کرد.

تعبیر خواب دریا

نفایس الفنون: در خواب پادشاهی اسـت یا عالمی. اگر بیند کـه آب دریا روشن و صاف اسـت، دلیل کـه سلطان عالم و فاضل اسـت. اگر تیره و صاف بود، دلیل کـه مفسد و ستمگر اسـت.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند کـه در دریا اسـت، دلیل کـه بـه خدمت سلطان شود، یا فرمانبردار مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده اسـت، دلیل کـه کار او بر خطر اسـت. اگر بیند کـه از دریا بیرون آید، دلیل اسـت بی غم شود.

تعبیر خواب خوردن آب دریا

نفایس الفنون: اگر بیند کـه از آب دریا برخی بخورد، دلیل کـه بـه قدر آنچه خورده اسـت عزت یابد.

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند کـه از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند کـه بـه قدر آن، از سلطان مال و نعمت یابد و اگر بیند کـه جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند کـه پادشاهی همه ی جهان را بگیرد. و بعضی گویند کـه بـه قدر آن کـه از آب دریا خورده بود او را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند کـه آب دریا بخورد و بـه غایت سرد اسـت. اگر بیننده عالم اسـت از علم بهره تمام یابد. اگر بیند کـه آب دریا میخورد و سخت گرم اسـت، دلیل کـه گناه کند و تأویل آن بـه غایت بد اسـت. اگر بیند کـه آب دریا گنده و ناخوش اسـت، دلیل کـه او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت اسـت.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند کـه عده ای از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل کـه سلطان یا عالمی را هلاک کند. اگر بیند کـه آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل کـه سلطان آن دیار مال و خزانه خویش رابه یکجا جمع کند.

اگر بیند کـه آب دریا شور اسـت کـه خورد، دلیل کـه کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند. اگر بیننده خواب ببیند کـه آب دریا را نوشید بـه طوری‌که چیزی باقی نماند بـه قدرت و شوکت و عظمت می رسد.

آنلی بیتون میگوید:

شنیدن زمزمه دریا با ساحل در خواب، نشانه‌آن اسـت کـه زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت، زندگی ای تهی از عشق و محبت. دیدن دریا در خواب، نشانه آرزوهای بی ثمر اسـت.

دیدن دریا در خواب همواره بـه تنهایی رخ نخواهد داد و پدیده‌هایی مانند خشک شدن دریا، طوفانی بودن آن و… هستند کـه تعیین کننده جریان خواب و تفسیر آن می‌باشند.

تعبیر خواب شنا در دریا

نفایس الفنون: اگر بیند کـه از دریا بـه شنا بیرون آمد، دلیل اسـت از زندان و خدمت سلطان بـه سلامت بیرون آید. اگر بیند کـه در دریا غرق شد و بمرد و بعد ازآن او را بالا افکند، دلیل کـه در کار دنیا بـه حرص غرق شود. اگر بیند کـه غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل اسـت کـه از کار دنیا خلاصی یابد.

آنلی بیتون:

اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا میکند، نشانه آن اسـت کـه بـه اولین آرزوهای خود دست مییابد.

نکته:

برای درک و مفهوم تعابیر خوابی هم چون شناکردن بایستی بـه نوع و رنگ آب بسیار دقت نمود بنابر این بطور کلی آگاهی از تعبیر خواب شنا کردن در انواع آب‌ها لازم و ضروری اسـت.

تعبیر خواب دریای طوفانی

جابر مغربی: اگر بیند کـه از دریا موج‌ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. اگر بیند کـه از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می گرفت، دلیل اسـت کـه بـه اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود.

لوک اویتنهاو:

دریای متلاطم: ناراحتی وغصه

دریای مواج: نیکبختی در تمام اموری کـه در آن گام برمی‌دارید

تعبیر خواب راه رفتن روی آب

مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند کـه روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند کـه احتمال لغزش و سقوط او میرود ولی موفق می شود.

مطیعی تهرانی:

معبران نوشته‌اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را تماشا کردن نشانه ای اسـت از بیماری فرزندان. چنانچه ببینید کـه از کشتی بیرون می آیید و بـه ساحل قدم می‌نهید.

فرزند بیمار یا عزیز دیگری کـه بیمار دارید شفا مییابد. معبرین غربی نمادهای مختلفی را برای دیدن ساحل دریا در خواب بیان کرده‌اند کـه در زیر میتوانید با آن‌ها آشنا شوید.

تعبیر خواب کشتی در دریا

مطیعی تهرانی: بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی اسـت

لوک اویتنهاو میگوید:

کشتی رانی در دریا: شهامت ریسک کردن

تعبیر خواب غرق شدن دریا

لوک اویتنهاو: در آن غرق شدن: بدبختی کـه بـه دست خود موجب شده‌اید

مطیعی تهرانی:

اگر خودرا در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید.

در ادامه تعابیر بیشتر از خواب دریا، ساحل و اقیانوس

خواب هایتان درباره دریا می‌تواند نشان دهنده احساسات نهانی شـما باشد و آرامش و سکون دریا یا آشفتگی و خروش آب دریا میتواند از آرامش روح شـما یا استرس شـما حکایت کند. بطور کلی دیدن دریا و اقیانوس در خواب میتواند نشان از وضعیت کسب و کار و روابط خانوادگی شـما داشته باشد.

تعبیر خواب دریا یا اقیانوس به طور کلی

بطور کلی، دیدن خواب دریا یا اقیانوس خبر از اتفاقات خوب در حرفه، شغل یا مسئولیت ها و تعهدات بیشتر شـما در آینده نزدیک می دهد.

هم چنین نشان از تحقق بخشیدن رفاه اعضای خانواده تان دارد. خواب دریا و اقیانوس آرام نشان از زیبایی زندگی و دریای خروشان و کثیف هشدار برای یک خطر اسـت کـه باید بسیار مراقب باشید.

تعبیر خواب دریا صاف و آرام

اگر در خواب شـما دریا آرام بود این بدان معنی اسـت کـه همه ی چیز بـه خوبی پیش می رود، شـما می توانید بدون نگرانی از آرامش درونی زندگی خود لذت ببرید و از وضعیت فعلی راضی هستید.

اگر در خواب رعد و برق و خروشان آب وجود داشته باشد، نشان می دهد کـه شـما از وضعیت فعلی ناراضی هستید و مشتاق تغییر آن هستید.

تعبیر خواب دریا خروشان

درمورد افزایش تنش و یا طوفان در دریا و اقیانوس بیاد گفت کـه احتمالا شـما با یک ریسک بزرگ، مشکل یا مانع در زندگی‌تان روبه‌رو خواهید شد.

بهتر اسـت اگر در حال طرح ریزی برای زندگی یا کارتان هستید طرح دیگری بگذارید. برای یک مرد، خواب دریایی خروشان نشان دهنده خطر در سرمایه گذاری اسـت. برای یک زن، این بـه معنی استرس زیاد در کار اسـت.

تعبیر خواب شنا کردن درون دریای صاف

این خواب یعنی این‌کـه شـما قادر خواهید بود از بعضی مشکلات خاص بـه صورت بسیار ماهرانه گذر کنید، و بعضی از اطرافیان‌تان تحت تاثیر توانایی‌های شـما قرار خواهند گرفت.

این وضعیت حتی ممکن اسـت برای شـما مفید هم باشد، چون مافوق‌های شـما ممکن اسـت بعد از دست بکار دیدن شـما و تلاش‌های‌تان نگرش متفاوت و مثبتی نسبت بشما پیدا کنند.

تعبیر خواب شنا کردن در دریای مواج و خروشان

اگر در خواب ببینید کـه در دریای مواج شنا می کنید، این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه در آستانه خطری قرار دارید. کسی یا چیزی نقشه ای خطرناک و فریبکارانه برای شـما ترتیب می دهد. او می‌خواهد کـه شـما رابه دام انداخته و اعتبار و محبوبیت شـما را خدشه دار کند.

بـه علاوه این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه دورانی بسیار بد در انتظارتان اسـت. بهتر اسـت همه ی چیز را برای مدتی متوقف کنید و منتظر باشید تا زمان بهتری از راه برسد. احتمالا تمامی رخدادهای کاری شـما با شکست روبه‌رو می شود یا بدهکاری های قابل توجهی را برایتان بـه همراه می آورد.

بنابر این بهتر اسـت مدتی سرمایه گذاری را فراموش کنید. برای مبارزه با این انرژی سنگین و ناخوشایند سعی کنید از زندگی خود لذت ببرید و بیشتر بـه کارهایی بپردازد کـه شـما را خوشحال می کند. فکر کردن بر تمام چیزهای بدی کـه برایتان رخ داده اسـت را متوقف و بر آینده تمرکز کنید.

تعبیر خواب شنا کردن زیر آب دریا و اقیانوس

اگر خواب شنا کردن زیر آب دریا را دیدید، در آن صورت این خواب نشانه‌ی عدم قطعیت خواهد بود. شاید درباره‌ی چیزی یا کسی در زندگی‌تان شک دارید.

پیش از آنکه کاری غیر منطقی انجام دهید، وضعیت را بادقت بررسی و سپس اقدام کنید. شاید مشکل این باشد کـه کمی بیش از فعال هستید.

تعبیر خواب شیرجه زدن در آب دریا

دیدن شیرجه زدن در آب دریا یا اقیانوس در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه تغییری در زندگی شـما رخ می دهد. این تغییر با زندگی شخصی یا کاری شـما در ارتباط اسـت پس خودرا برای فشار در هردو حوزه آماده کنید. این خواب ازآن جهت اهمیت دارد کـه شـما را برای رخدادی در آینده آماده می کند و شـما باید نشانه های موجود در آنرا جدی بگیرید.

اگر چـه تغییر هرگز کار سهولت نیست اما مـا باید انعطاف پذیر باشیم و هر چیزی را در زندگی با سربلندی پذیرا شویم. مـا هرگز نمی‌دانیم کـه این تغییر از چـه جهت برایمان موثر و مفید اسـت و مـا بـه واسطه آنچه چیزی رابه دست خواهیم آورد. ذهنی باز داشته باشید و با امیدواری و نگرشی مثبت پذیرای همه ی چیز باشید.

تعبیر خواب غرق شدن در دریای عمیق

خواب‌های مربوط بـه دریای عمیق نشانگر مشکلاتی اسـت کـه در دوره‌ی پیش رو با آن‌ها مواجه خواهید شد. این مشکلات چندان بزرگ نخواهند بود.

اما شـما وادار خواهید شد برای بر طرف کردن آن‌ها کمی وقت بگذارید. بر طرف کردن این مشکلات نشانه‌ی خوبی خواهد بود از توانایی‌ها و ظرفیت‌های شـما و حتی ممکن اسـت برای‌تان در نهایت مفید واقع شود.

تعبیر خواب سونامی و سیلاب دریا

دیدن سیلی از آب های شفاف و زلال در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما باید برنامه ها و کارهایتان رابه تعویق بیندازید. احتمالا موانعی در مسیر اهداف شـما ظاهر می‌شوند و بهتر اسـت کـه ابتدا با انها روبه‌رو شده و بر آنها غلبه کنید. بـه یاد داشته باشید کـه:

دراین صورت باید صبور باشید زیرا شکیبایی و صبر تنها راه برای رسیدن بـه اهدافتان اسـت. از طرف دیگر، این خواب تعبیر دیگری هم دارد. اگر سیلی کـه در خواب میبینید سیلی از آب آبی رنگ زلال و شفاف باشد، تعبیر آن اسـت کـه تمامی مشکلات شـما در زندگی برطرف میشوند.

شـما در آینده ای نزدیک موفقیت های بسیار زیادی را تجربه خواهید کرد. این خواب نشان دهنده خروج شـما از موقعیتی دشوار و پاداشی اسـت کـه برای تمامی خوبی ها و کارهای نیکی کـه انجام داده اید دریافت می کنید.

تعبیر خواب کوسه در دریا

اگر خواب کوسه‌هایی را در دریا دیدید، در آن صورت این خواب بشما درباره‌ی چیزهایی هشدار می دهد کـه در اطراف شـما می‌گذرد و شـما و ازآن‌ها بی خبر هستید.

مراقب آدم‌های اطرافتان باشید چون ممکن اسـت آن‌ها برای کاری علیه شـما برنامه‌ریزی کرده باشند. هم چنین باید درباره‌ی اوضاعی کـه خیلی ازآن اطلاعی ندارید نیز مواظب و مراقب باشید چون ممکن اسـت برای‌تان بد تمام بشود.

تعبیر خواب دریاچه

این بـه معنی آن اسـت کـه شـما بر مشکلات بزرگی در زندگی‌تان غلبه خواهید کرد، حتی اگر درنظر دیگران کوچک باشند. این باعث میشود احساس اسانی بسیار زیادی بشما دست بدهد و نهایتا قادر خواهید بود یک‌بار دیگر از زندگی لذت ببرید.

از این دوره برای ارتقاء و التیام سایر حوزه‌های زندگی‌تان کـه بکار بیشتری نیاز دارد و مشکلات اجازه‌ی پرداختن بـه آن‌ها را نمی‌داده‌ اسـت استفاده کنید.

تعبیر خواب راه رفتن روی دریای خروشان

اگر در خواب ببینید کـه روی امواج خروشان دریا راه میروید پس احتمالا در آستانه روبه‌رو شدن با مشکلی در زندگی خود هستید. این مشکلات میتواند با زندگی شخصی یا حرفه ای شـما در ارتباط باشد بهمین دلیل خودرا برای روبه‌رو شدن با انچه در انتظارتان اسـت آماده سازید.

باید بدانید کـه اکنون زمان مناسبی برای شروع یک رابطه یا سرمایه گذاری در پروژه های کاری جدید نیست. بهتر اسـت صبر کنید تا زمان مثبت تری از راه برسد. هرچیزی کـه در دوره زمانی پیش روی خود انجام میدهید برا شـما خطر احتمالی شکست یا بدهی های مالی گزافی رابه همراه دارد.

تعبیر خواب قایقرانی در دریای تیره

اگر خواب دیدید کـه بر روی دریای تیره قایقرانی میکنید، پس قرار اسـت با مشکلات بزرگی در زندگی روبه‌رو شوید. این مشکلات شـما را ملزم میکنند کـه:

نهایت توجه و دقت‌تان رابه کار ببندید و کمی در پیدا کردن راه حل مشکلات با دشواری مواجه خواهید شد. این مشکلات میتوانند شخصی یا بـه کارتان مربوط باشند اما در هردو صورت باید هر چـه سریع تر بـه آن‌ها بپردازید.