ببینید: شیوه جالب فرار مالیاتی دکترها!
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1399 بالغ بر 65درصد مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی از ثبت‌نامه در سامانه مالیاتی کشور خودداری کرده‌اند و فرار مالیاتی دارند. موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

6060