ببینید انعام زوری در پمپ بنزین تعطیل شد!
در خبرها آمده اگر در جایگاه‌های بنزین از شما انعام زوری خواستند با شماره تلفن 09627 تماس بگیرید. این موضوع سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در صفحه اینستاگرامش شد.

6060