فیلم/ حمایت از آرمان فلسطین در خیابان‌های لندن
همزمان با کشتار مردم فلسطین به دست نظامیان رژیم صهیونیستی و در ادامه واکنش‌های مردمی در جهان، انگلیس، زادگاه رژیم صهیونیستی هم صحنه خشم و انزجار از صهیونیست‌ها شد.

دریافت 10 MB